Us informem que l’Assemblea General tindrà lloc el 29 de juny de 2022 durant el Campionat Mundial de La Ràpita-Catalunya (Espanya). En els dies vinents els Membres rebreu tota la informació i acta de la reunió.
Poden assistir a l’Assemblea tots els Associats: Afiliats, de Ple Dret i Fundadors.
Tal com s’indica als nostres estatuts, només tenen dret a vot els socis Fundadors i de Ple Dret que estiguin al corrent de pagament.
El nombre de vots corresponent als Associats està indicat a l’article 10.

Programa
Tancament Exercici 2021
Pressupost 2022