ASSOC. INTERNATIONAL FOMENT BEACH TENNIS

ESTATUTS 

Preàmbul

L’Associació Internacional Foment Beach Tennis es considera la successora natural en les seves finalitats de l’Associazione Dilettantistica IFBT, fundada i registrada a Itàlia el 1995. El seu president i fundador Dr. Giandomenico Bellettini serà considerat President d’honor de la nova Associació amb els drets i deures que s’especifiquen en el present Estatut.
Els membres actuals de l’Associazione Dilettantistica IFBT poden formar part de la nova associació com a Socis Afiliats, sempre que subscriguin els objectius, deures i obligacions d’aquest Estatut.

CAPÍTOL I. LA DENOMINACIÓ, FINS, DOMICILI I ÀMBIT

Article 1

L’Associació Internacional Foment del Beach Tennis, en endavant l’Associació, regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts. (En anglès International Promotion Beach Tennis Association – en castellà Asociación Internacional Fomento Beach Tennis – en italià Associazione Internazionale Promozione Beach Tennis).

Article 2

 • Les finalitats de l’Associació són:La promoció dels valors esportius, l’associacionisme esportiu i el foment de l’esport del Beach Tennis.
 • Difondre el Beach Tennis a través de cursos de formació.
 • Organització de seminaris i reunions.
 • Fomentar la pràctica de l’activitat física i esportiva en les adequades condicions físiques, mèdiques i esportives.
 • La promoció internacional i al més alt nivell de les persones afiliades a les entitats membres en l’àmbit del Beach Tennis de forma especial.
 • Arbitrar i resoldre les disputes entre els seus membres i, en general, fer que es respectin els principis en els quals es basa l’Associació, prenent les mesures que puguin semblar convenients per a defensar els interessos dels associats des de tots els punts de vista, inclòs l’internacional.
 • Establir, mantenir relacions, contactes i negociacions amb Associacions, Federacions i en general Entitats de caràcter esportiu.
 • L’Associació podrà unir-se amb tercers en federacions, confederacions o unions, per acord exprés.
 • L’Associació podrà crear una Secció Esportiva, per realitzar pràctiques esportives en especial del Beach Tennis.

Article 3

El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona (barri de Sant Andreu), i radica al Passeig de Torras i Bages, 95-99 local 8.

L’àmbit d’activitat principal de l’entitat l’assenyala el domicili social. No obstant això, també es considera de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les entitats de l’associació.

CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS

Article 4

L’Associació tindrà les següents classes de socis:

a) Fundadors, són aquells que participin en l’acte de constitució de l’Associació i podran ser persones físiques o jurídiques.

b) D’honor, seran persones físiques que pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a la dignificació i desenvolupament de l’Associació, es facin creditors a tal distinció. El nomenament dels socis d’honor correspondrà a la Junta Directiva. Quan un president/a finalitzi el seu mandat serà anomenat President/a d’honor.

c) De Ple Dret (Full Member), estan formats exclusivament per persones jurídiques com associacions, federacions o altres entitats sense afany de lucre que ingressin després de la constitució de l’entitat i que tinguin interès en el desenvolupament dels fins de l’Associació.
A títol d’excepció i per raons ben fonamentades, es pot acceptar a més d’una organització per país, estat o regió com a membre associat.
Els Socis de Ple Dret per ser acceptats com a membres de l’Associació, han de pagar una única tarifa d’entrada i presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata.

d) Els Socis Afiliats (Affiliated Member), són aquelles persones físiques o jurídiques que tinguin interès en el desenvolupament dels fins de l’Associació, però que no acompleixen els requeriments necessaris per ser Soci de Ple Dret.
La Junta Directiva pot, escollir com a Soci Afiliat a qualsevol persona física, entitat o empresa perquè sigui responsable de desenvolupar el Beach Tennis en un país, estat o regió que encara no té un Soci de Ple Dret de l’Associació.
Les persones físiques hauran de constituir-se en una entitat per poder sol·licitar l’adhesió com a soci de Ple Dret.
Els socis Afiliats no tindran el deure de contribuir en les despeses de l’entitat, excepte aquelles quotes que es fixin per la realització d’activitats.

e) Els Socis Esportistes (Players Members), són persones físiques que tinguin interès a participar en els esdeveniments esportius que organitzi l’Associació, Cada soci Esportista tindrà el seu codi de soci que li permetrà participar en els esdeveniments esportius i en el desenvolupament de la Secció Esportiva. Els socis Esportistes hauran de pagar una quota anual reduïda i no tindran dret de vot en l’Assemblea General.

La Junta Directiva fixarà tota mena de quotes pels Socis:

Quotes d’entrada, anuals, per campionat, per nombre d’associats i totes les que es puguin crear, que seran ratificades per l’Assemblea General de socis.

Article 5

Pel que fa a les entitats:

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula l’associació sol·licitant en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.
 3. Les associacions han d’estar representades pel seu president o vicepresident. En cas que el president o vicepresident formin part de l’Associació com a socis fundadors, l’organització a través de la seva junta directiva podrà designar una altra persona que la representi.
 4. L’ingrés a l’Associació serà sol·licitat per escrit dirigit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió en la primera reunió que tingui lloc.

Article 6

Són drets dels Socis Fundadors i dels Socis de Ple Dret de l’Associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/es de l’Associació.
 7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.

Article 7

Són deures dels Socis Fundadors i de Ple Dret:

 1. Comprometre amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i acomplir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

Article 8

Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

 1. Que ho decideixi l’Associació o entitat interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes i derrames fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.
 4. No organitzar activitats regulars de Beach Tennis dins l’àmbit de la nostra Associació en un període de dos anys, des de la seva incorporació com a membre.

Article 9

Drets i deures dels Socis d’Honor i Socis Afiliats:
Els Socis/es d’Honor i Afiliats tindran les mateixes obligacions que els Fundadors i de Ple Dret a excepció de les previstes en els apartats 2), de l’article 7.
Així mateix, tindran els mateixos drets a excepció dels que figuren en els apartats 1) i 2) de l’article 6, i podrà assistir a les assemblees sense dret de vot.
El/Els Presidents d’honor podran assistir a les reunions de Junta Directiva amb veu però sense vot.
Excepcionalment els Socis Afiliats podran ocupar una plaça com a Vocal o Tresorer/a en la Junta Directiva.

CAPÍTOL III. L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 10

 1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i estarà integrada pels socis Fundadors i de Ple Dret.

Un soci Fundador que sigui persona física té dret a un (1) vot.

Un soci Fundador format per una persona jurídica i els socis de Ple Dret que hagin abonat totes les seves quotes té dret a un mínim d’un (1) vot, i a un màxim de (6) en funció de les següents variables:

Per la participació en Campionats Mundials absoluts en les darreres convocatòries amb la participació al Torneig per Nacions amb equip masculí i femení:

– Darrera convocatòria, un (1) vot.
– Dos darreres convocatòries, dos (2) vots.
– Tres o més convocatòries, tres (3) vots.

Pel nombre d’associats:
Menys de 250 associats zero (0) vots
de 250 a 500 associats un (1) vot
de més de 500 associats dos (2) vots

Els Socis Afiliats no tenen dret a vot
El President de l’Associació tindrà en cas d’empat, vot de qualitat.

La representació dels membres associats i Afiliats recaurà en el seu president o vicepresident, que tindrà el mandat en vigència.

 1. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 2. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 11

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar la seva activitat.
c) Modificar els estatuts.
d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’Associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’Associació.
e) Acordar la Transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Associació.
f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
h) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’Associació.
i) Acordar, en el seu cas, la remuneració dels membres dels òrgans de representació.

Article 12

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels Socis de Ple Dret en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 13

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria de l’assemblea general es comunicarà per escrit per correu electrònic com a mínim 20 dies abans del dia de la seva celebració, i es publicarà a la plana web.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president/a de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident/a de més grau o el/la vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació han d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 14

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament, sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. Els temes complementaris que presentin els membres s’inclouran en l’ordre del dia sempre que hagin estat comunicats a la junta directiva dins dels terminis previstos, d’acord amb el que estableix el Reglament Intern.

Article 15

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon als socis el nombre de vots segons s’indica en l’article 10.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de nombre de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos).

CAPÍTOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA

Article 16

 1. L’Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada per un mínim de tres persones: un dels quals serà el president/a, un altre secretari/a, i la tercera persona un tresorer/a. Podran formar part de la Junta Directiva a més dels càrrecs esmentats un o més vicepresidents, i els vocals necessaris.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/a.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 17

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les associacions.
b) incapacitat o inhabilitació.
c) renúncia notificada a l’òrgan de govern.
d) separació acordada per l’assemblea general.
e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.

Article 18

La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
d) Acordar l’ingrés de nous associats.
e) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
f) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer.
g) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’adoptin.
h) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
i) Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.
j) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
k) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
l) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
m) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
– subvencions o altres ajuts.
– ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també per a la pràctica esportiva.
n) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
o) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
p) Qualsevol altra facultat que no sigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 19

La Junta Directiva es reunirà tantes vegades com ho determini el seu President/a i a iniciativa o petició d’un terç dels membres. Quedarà constituïda quan assisteixi la meitat més un dels seus membres i perquè els seus acords siguin vàlids hauran de ser presos per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del president/a serà de qualitat.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva es faran constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Les reunions de Junta Directiva podran ser no presencials utilitzant mitjans electrònics que permetin comunicació simultània entre els membres com poden ser videoconferències, teleconferències, programes i aplicacions a través d’internet, i altres mitjans tecnològics que puguin sorgir en el futur.

Les actes i acords que es prenguin podran ser aprovades a través de correu electrònic o a través d’altres mitjans tecnològics. 

CAPÍTOL V. LA PRESIDÈNCIA I LA VICEPRESIDÈNCIA

Article 21

Són pròpies del president/a les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/a de l’Associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a de més grau, si n’hi ha o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

CAPÍTOL VI. LA TRESORERIA I LA SECRETARIA

Article 22

El tresorer/a recaptarà i custodiarà els fons pertanyent a l’Associació i donarà compliment a les ordres de pagament que expedeixi el president/a.
El tresorer podrà delegar algunes de les seves funcions al president/a. 

Article 23

El secretari/a ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.
El secretari/a podrà delegar algunes de les seves funcions al president/a. 

CAPÍTOL VII. ELS COMITÈS, COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 24

a) El Comitè de Delegats és un comitè assessor de la Junta Directiva, que estarà format per Delegats designats per la Junta Directiva entre els representants dels Membres de Ple Dret i Membres Afiliats, els coordinadors d’aquest comitè seran anomenats Vicepresidents del Comitè de Delegats. Els Membres del Comitè de Delegats podran ser invitats a assistir a les Reunions de la Junta Directiva sense dret de vot.
b) A proposta de la Junta Directiva es crearan els comitès de Competició i de Disciplina, i tots aquells que en el futur siguin necessaris per al bon funcionament de l’Associació.

Els diferents comitès, comissions o grups de treball hauran de presentar periòdicament un informe detallat de les seves actuacions a la Junta Directiva.

CAPÍTOL VIII. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 25

Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
b) les subvencions oficials o particulars.
c) les donacions, herències o llegats.
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 26

Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

Article 27

L’Assemblea General establirà les quotes d’ingrés (afiliació), una quota fixa anual i una quota variable segons el nombre d’associats (que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres), taxes per tornejos i per participació en tornejos internacionals i quotes extraordinàries.
La moneda oficial per les transaccions econòmiques entre els afiliats i l’Associació serà l’Euro (€).

Article 28

Tots els membres afiliats, de Ple Dret o Afiliats hauran de comunicar a través d’un certificat, abans del 28 de febrer de cada any el nombre d’associats a data 31 de desembre de l’any anterior. En cas de no rebre aquesta informació la Junta Directiva podrà fixar un nombre estimat que serà la base del càlcul de la quota variable anual.

Article 29

Els comptes corrents obertes en establiments de crèdit o d’estalvi ha de figurar la signatura del president.

 CAPÍTOL IX. IDIOMES OFICIALS

Article 30

Els idiomes oficials de l’Associació seran el català, anglès, italià i espanyol.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en cas de dubte interpretatiu de qualsevol terme o aspecte dels presents estatuts i el seu desenvolupament reglamentari, prevaldrà la versió redactada en català.

 CAPÍTOL X. EL RÈGIM DISCIPLINARI

Article 31

a) L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament intern.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.

b) Es constituirà un Comitè Disciplinari Esportiu que tindrà el poder de sancionar les infraccions comeses pels socis, jugadors, àrbitres o jutges, o altres persones per infraccions de les normatives de competició, joc net, males conductes en competicions, arreglar resultats, normatives antidopatge, o altres accions que puguin ser motiu de mala reputació per l’esport del Beach Tennis o per l’Associació.

CAPITULO XI. DISCRIMINACIÓ

Article 32

L’Associació i els seus membres rebutgen totes les formes i mitjans de discriminació contra persones, grups de persones, organitzacions o països per origen ètnic, gènere, idioma, religió o política.

CAPITULO XII. DÒPING

Article 33

És condició necessària per poder afiliar-se a l’Associació que el membre associat accepti i doni suport a la política de rebuig del dopatge existent en el si de l’Associació.

CAPÍTOL XIII. LA DISSOLUCIÓ

 Article 34

L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 35

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a una entitat pública o privada sense afany de lucre en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Els anteriors Estatuts tenen plena eficàcia i entraran en vigor l’endemà de l’acte de constitució de l’Associació.

A Barcelona 16 febrer 2020
Modificat 13 juliol 2020 i 24 març 2021